Patrick Smyth

Exec. V.P. of Public & Community Relations
(303) 264-5536 | patrick.smyth@broncos.nfl.net

Erich Schubert

Director of Media Relations
(303) 264-5503 | erich.schubert@broncos.nfl.net

Seth Medvin

Sr. Strategic Communications Manager
(303) 264-5608 | seth.medvin@broncos.nfl.net

Aspen Odom

Public Relations Assistant
(303) 264-5719 | aspen.odom@broncos.nfl.net